כללים ומידע אודות פרסום משרות באתר

סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע כי מעסיק או כל אדם הזקוק לעובד, לא יפרסם מודעה לגבי הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית, אלא אם כן הצעת העבודה צוינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים.

כמו כן, אין לפרסם מודעה זו אם יש בה משום אפליה על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, השתייכות למפלגה, או שירות מילואים.

בנוסף אסור לפרסם הודעה שיש בה אפליה לרעה של אנשים עם מוגבלויות, כאשר הם כשירים לתפקיד וכשהאפליה אינה מתחייבת מאופי התפקיד.

כללים לפרסום מודעת דרושים

 1. המודעה אמורה לעסוק ברקע המקצועי הנדרש ובתיאור התפקיד בלבד.
 2. במודעת הדרושים יש לציין את הדרישות הרלוונטיות לאופיו ומהותו של התפקיד.
 3. יש לפרסם את המודעה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים.
 4. על המעסיק לוודא שיש קשר ישיר בין ההשכלה, הניסיון והתכונות הנדרשות לביצוע התפקיד, לבין דרישות התפקיד המצוינות במודעה.
 5. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ממליצה למעסיק לפרט את מהות התפקיד כך שהדרישות והמידע המבוקש מהמועמד/ת יהיו כמה שיותר פרטניות, ולא להשתמש בדרישות כלליות.
 6. אסור לפרסם הודעה שיש בה אפליה לרעה של אנשים עם מוגבלויות, כאשר הם כשירים לתפקיד וכשהאפליה אינה מתחייבת מאופי התפקיד.
 7. יש להימנע משימוש בנוסח מודעה המהווה אפליה אסורה בעבודה, על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, מקום מגורים, השתייכות למפלגה, או שירות מילואים.
 8. פרסום משרה באתר אפשרי בתנאי שלא נעשה או יעשה שימוש לא חוקי בפרטים המועברים לידי המעסיק על ידי המועמד/ת לרבות שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
 9. חלה חובה על המעסיק לפרסם פרסומי אמת בלבד ולהימנע מכל פעולה שאינה חוקית ואינה עולה בקנה אחד עם פרסומו ועם מטרות האתר.
 10. חלה חובה על המעסיק לשמור בסודיות כל מידע המתקבל מפניות באתר זה לרבות שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ולא לעשות בהם כל שימוש אלא לצרכי התקשרות להצעת משרה בלבד. המעסיק מתחייב להימנע מלפרסם הן במישרין והן בעקיפין פרטים אישיים וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו לשמירה על פרטיות לפי כל דין.
 11. ברישום לאתר ובלחיצה על אישור הנך מצהיר\ה ומתחייב\ת כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר מעברים ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או מתנ"ס מטה אשר, בגין כל נזק וכי המעסיק לבדו אחראי לכל דבר ועניין הקשור ו\או הנובע מכל שימוש ו\או כניסה ו\או פרסום באתר. ככל שתופנה כלפי המעסיק טענה ו\או דרישה ו\או תלונה בכל דבר ועניין המצוי באחריות המעסיק הנך פוטר\ת את הנ"ל מאחריות לכל נזק.
 12. המעסיק יפצה וישפה את אתר מעברים ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או מתנ"ס מטה אשר בגין כל נזק ו\או הוצאה ו\או חבות אשר יגרמו לאתר מעברים או מי מטעמו עקב כל דבר ועניין המצוי באחריותו.

  קישור לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה