כללי התקשרות והרשמה לאתר מעברים גליל מערבי

ברצוננו לחדד כי ברישום לאתר ובלחיצה על אישור הנך מצהיר\ה ומתחייב\ת כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר מעברים ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או מתנ"ס מטה אשר, בגין כל נזק וכי המעסיק לבדו אחראי לכל דבר ועניין הקשור ו\או הנובע מכל שימוש ו\או כניסה ו\או פרסום באתר. ככל שתהיה לך טענה ו\או דרישה ו\או תלונה הנך פוטר\ת את הנ"ל מאחריות לכל נזק.

                                                                                                                      בברכת פעילות פורה,

                                                                                                                                צוות מעברים גליל מערבי