הסכמה על תנאי התקשרות

מעסיק/ה יקר/ה,

תודה על פנייתך אלינו. אנו במעברים גליל מערבי מציעים לך שירות פרסום משרות.

השירות הינו ללא עלות כספית עבורך אך מצריך בתמורה את שיתוף הפעולה שלך, המעסיק. 

עם פרסום המשרה באתר, יוכלו מועמדים לשלוח לך קו"ח באופן ישיר דרך האתר. קורות החיים יישלחו לכתובת

אותה עידכנת בעת הכנסת המשרה לאתר.

על מנת לשפר את איכות ההפניה ואת תיאום הציפיות אנא מלא/י את דרישות המשרה בצורה מפורטת וברורה.

 כל משרה תפורסם אוטומטית בלוח למשך 3 שבועות אלא אם עידכנת אחרת.

העדכון יכול להתבצע באופן עצמאי באזור האישי באתר או דרך מעברים.

ברצוננו לחדד מספר כללים במעמד ההצטרפות לפרסום משרות באתר מעברים גליל מערבי: 

1. פרסום משרה באתר אפשרי בתנאי שלא נעשה או יעשה שימוש לא חוקי בפרטים המועברים לידי המעסיק על ידי המועמד/ת לרבות
    שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
2. חלה חובה על המעסיק לפרסם פרסומי אמת בלבד ולהימנע מכל פעולה שאינה חוקית ואינה עולה בקנה אחד עם פרסומו ועם
    מטרות האתר.
3 .חלה חובה על המעסיק לשמור בסודיות כל מידע המתקבל מפניות באתר זה לרבות שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר
    אלקטרוני ולא לעשות בהם כל שימוש אלא לצרכי התקשרות להצעת משרה בלבד. המעסיק מתחייב להימנע מלפרסם הן במישרין
    והן בעקיפין פרטים אישיים וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו לשמירה על פרטיות לפי כל דין.
4. ברישום לאתר ובלחיצה על אישור הנך מצהיר\ה ומתחייב\ת כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר מעברים ו/או
    עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או מתנ"ס מטה אשר, בגין כל נזק וכי המעסיק לבדו אחראי לכל דבר ועניין הקשור ו\או הנובע
    מכל שימוש ו\או כניסה ו\או פרסום באתר. ככל שתופנה כלפי המעסיק טענה ו\או דרישה ו\או תלונה בכל דבר ועניין המצוי באחריות
    המעסיק הנך פוטר\ת את הנ"ל מאחריות לכל נזק.
5. המעסיק יפצה וישפה את אתר מעברים ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או מתנ"ס מטה אשר בגין כל נזק ו\או הוצאה ו\או
    חבות אשר יגרמו לאתר מעברים או מי מטעמו עקב כל דבר ועניין המצוי באחריותו.

                                                                                                           בהצלחה ובברכת שיתוף פעולה פורה,

                                                                                                                       צוות "מעברים" גליל מערבי.